top of page

Privacy Statement

 

 

 

PRIVACY STATEMENT 

 

Wie zijn we?  

Stichting Theocharis Recovery House helpt mensen van hun verslaving af door verschillende programma's aan te bieden. We organiseren workshops (live en online), we bieden 1-op-1 begeleiding en op maat gemaakte verslavingsherstelprogramma's voor elk individu, en we organiseren retraites die plezier combineren met het werken aan jezelf naar een nuchter en vervullend leven.

 

Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Telefoon         : +31625009995

e-mail             : info@theocharisrecovery.com      

website           : https://www.theocharisrecovery.com/      

postadres       : Doelenstraat 6, 3401DV IJsselstein

 

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Aarzel dan niet met ons te bellen of te mailen. 

 

Soorten gegeven 

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens: 

 1. Indien u onze bedrijfslocatie bezoekt:

  1. ID bewijs

  2. adres

  3. telefoonnummer

  4. e-mailadres

 2. Indien u onze website bezoekt:

  1. Zie ons cookiestatement

 3. Indien u een formulier invult via onze website:

  1. Naam

  2. E-mail

  3. Onderwerp

  4. Bericht

 4. Indien u ons een e-mail toezendt:

  1. Naam

  2. De gegevens in de e-mail

 5. Indien u ons een brief schrijft:

  1. De gegevens in de brief

 6. Indien u klant bij ons bent of een offerte opvraagt:

  1. Contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres)

  2. Klantinformatie, zoals:

   1. Gegevens m.b.t. geleverde diensten

   2. Gegevens m.b.t. geleverde goederen

   3. Gegevens m.b.t. geleverde service

  3. Correspondentie die u met ons voert over de klantinformatie

 7. Indien u bij ons solliciteert:

  1. Contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres)

  2. Uw CV

  3. Correspondentie met de sollicitant

 8. Indien u een medewerker bent:

  1. Uw CV

  2. Contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres)

  3. BSN

  4. Geslacht

  5. Functie/loongegevens

  6. Opleidingsgegevens

  7. Beoordelingen

  8. Gegevens omtrent ziekte en re-integratie, zoals:

   1. 1e en laatste ziektedag

   2. Correspondentie van/aan de arbodienst

   3. Correspondentie van/aan UWV

   4. Uw ziekteverzuimhistorie

   5. Het bestaan van een no – riskpolis

  9. Kopie ID

 

Uiteraard zijn wij terughoudend in het verzamelen van persoonsgegevens en doen dat met de benodigde zorgvuldigheid.

  

Doelen van de verwerking van gegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming: 

 1. het beheren en verbeteren van onze website

 2. het doen van aanbiedingen

 3. het voeren van correspondentie met degenen die ons berichten toezenden

 4. het doen van aanbiedingen

 5. het bedienen van onze klanten

 6. het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

 7. het (laten) beheren van onze klant met (potentiële) klanten en bezoekers; 

 8. het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand; 

 9. het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant  tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden; 

 10. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 11. het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;

 12. het beoordelen van sollicitanten

 13. het sluiten en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten

 14. het verdedigen van onze belangen bij geschillen / conflicten

  

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens 

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens: 

 1. het uitvoeren van een overeenkomst voor de levering van een dienst of product;

 2. het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen, verplichtingen t.a.v. personeel, of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;

 3. de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;

 4. voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie. 

 

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 • Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst en tot zes jaar na afloop van de relatie en/of overeenkomst.

 • Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden en in ieder geval tot zes jaar na afloop van de relatie en/of overeenkomst.

 • Administratieve documentatie bewaren wij overeenkomstig tot zeven jaar na afloop van het betreffende boekjaar. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken bewaren wij tien jaar.

 • In geval van geschillen bewaren wij je gegevens tot vijf jaar na afloop van het jaar waarin het geschil is opgelost.

In geval van (mogelijke) geschillen over schade bewaren wij je gegevens tot maximaal 20 jaar na afloop van de relatie met u en/of beëindiging van het geschil.

 

Informatie, wijziging en bezwaar 

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.  Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen: 

 1. of wij uw persoonsgegevens verwerken; 

 2. de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken; 

 3. inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken; 

 4. bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens; 

 5. aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt; 

 6. beperking van uw persoonsgegevens;

 7. verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens; 

 8. overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;

 9. overleg met onze privacymedewerker,:

de heer: Nick Theocharis

 1. vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

 

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we dit gemotiveerd laten weten.  

 

Beveiliging van uw gegevens 

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokken medewerker. Waar mogelijk gebruiken wij tweefactor authenticatie in onze computersystemen.

 

Verstrekken van gegevens aan derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen: 

 1. personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;

 2. leveranciers die op grond van een overeenkomst geïnformeerd moeten worden, omdat zij betrokken zijn bij de levering van diensten of producten ter uitvoering van een overeenkomst met u;

 3. externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener;

 4. schade-experts (in voorkomende gevallen)

 5. notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

 

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

 

 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met de volgende partijen die kwalificeren als verwerker:

 

 1. Microsoft (https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA)

 

Wijzigingen van de Privacy statement 

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website https://www.theocharisrecovery.com/ vindt u steeds het meest actuele statement.

 

Klachtrecht 

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via onze contactpersoon.

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

PRIVACY STATEMENT

 

Who we are

Theocharis Recovery House Foundation helps people get rid of addiction by offering various programs. We host workshops (live and online), we offer 1-on-1 counseling and custom tailer-made addiction recovery programs to suit each individual, and we host retreats that combine fun with working on yourself toward a sober and fulfilling life.

 

We process a multitude of personal data in this service to customers. Our contact details are:

Phone              : +31625009995

e-mail              : info@theocharisrecovery.com

website : https://www.theocharisrecovery.com/  

postal adres     : Doelenstraat 6, 3401DV IJsselstein    

 

Purpose of this statement

We are responsible for the protection of your personal data in the best way. We must comply with the requirements of the privacy regulations. Among other things, we want to be transparent about the types of data we process, the purposes for the processing, with whom we share data and what rights you have regarding your own data. We inform you on this topic in this Privacy statement. If you still have any questions after reading this document, please do not hesitate to call or email us.

 

Types of data

We (possibly) process the following personal data:

 1. If you visit our business location:

  1. Customer ID

  2. Address

  3. Phone number

  4. E-mail address

 2. If you visit our website:

  1. See our cookie statement

 3. If you fill in a form on our website:

  1. Name

  2. E-mail

  3. Subject

  4. Message

 4. If you send us an email:

  1. Name

  2. The data in the email

 5. If you write us a letter:

  1. The information in the letter

 6. If you are our customer or request a quote:

  1. Contact details (name, address, place of residence, telephone number, email address)

  2. Customer information, such as:

   1. Data regarding services provided

   2. Information regarding delivered goods

   3. Data related to service provided

  3. Correspondence you have with us about customer information

 7. If you apply for a job with us:

  1. Contact details (name, address, zip code, place of residence, telephone number, email address)

  2. Your resume

  3. Correspondence with the applicant

 8. If you are an employee:

  1. Your resume

  2. Contact details (name, address, zip code, place of residence, telephone number, email address)

  3. Social security number

  4. Gender

  5. Function/payroll information

  6. Education information

  7. Assessment reports

  8. Data regarding illness and reintegration, such as:

   1. 1st and last day of illness

   2. Correspondence from/to the working conditions service

   3. Correspondence from/to UWV

   4. Your sick leave history

   5. The existence of a no-risk policy

  9. Copy of your ID document

 

Evidently, we will be reluctant to collect personal data and only do so with due care.

 

Purposes of data processing

We process your personal data aimed at, among other things, the following activities in our company:

 1. administering and improving our website

 2. making offers

 3. conducting correspondence with those who send us messages

 4. making offers

 5. serving our customers

 6. concluding and executing agreements

 7. managing our customer with (potential) customers and visitors;

 8. managing and expanding our customer base;

 9. conducting (targeted) marketing and promotional activities to establish, maintain or expand a relationship with a (potential) customer;

 10. complying with legal obligations;

 11. sending newsletters or information of a specific nature;

 12. assessing applicants

 13. concluding and executing employment contracts

 14. defending our interests in disputes / conflicts

 

Legal bases for data processing

We use at least one of the following legal bases for the processing of your personal data:

 1. the execution of an agreement for the provision of a service or product;

 2. being able to comply with a legal obligation that applies to us, for example tax obligations, obligations towards personnel, or complying with legal retention periods for data;

 3. the explicit consent you have given to process data for specific purposes. You can always withdraw this permission;

 4. for the protection of our legitimate interests in the context of our business operations or those of a third party. In that case we always balance interests. Our interests include the careful execution of agreements with you and the maintenance and possible expansion of our customer relationship.

 

Storage and retention period of personal data

We only keep your personal data for as long as and to the extent that we need it. We keep data that we necessarily need during the term of our business relationship or agreement. If our business relationship or agreement terminates, we will retain the data during the statutory retention periods that apply to us.

 • We keep data that we necessarily need during the term of our business relationship or agreement and up to six years after the end of the business relationship and/or agreement.

 • If our business relationship or agreement terminates, we will retain the data during the statutory retention periods that apply to us and in any case up to six years after the end of the business relationship and/or agreement.

 • We keep administrative documentation correspondingly up to seven years after the end of the relevant financial year. We keep data regarding immovable property and rights to immovable property for ten years.

 • In case of disputes, we keep your data for up to five years after the end of the year in which the dispute was resolved.

In the event of (possible) disputes about damage, we will retain your data for a maximum of 20 years after the end of the business relationship with you and/or termination of the dispute.

 

Information, change and objection

You have specific rights regarding the processing of your personal data. You can always contact us about this. This certainly also applies to the following topics:

 1. whether we process your personal data;

 2. the way we process your personal data;

 3. access to the personal data that we process from you;

 4. objections to the processing of your personal data;

 5. adjustment of your personal data if it is or may have been processed incorrectly;

 6. restriction of your personal data;

 7. deletion (removing) of your personal data;

 8. transfer of your personal data to yourself or to another organization at your request;

 9. consultation with our privacy officer:

Mr Nick Theocharis

email : info@theocharisrecovery.com

telephone : +31625009995

 1. questions about the content of this Privacy statement.

 

Please note: we may not be able to accommodate your request in all cases. If this is the case, we will inform you stating the reason(s).

 

Security of your data

We have taken adequate technical and organizational measures to protect your personal data. Personal data is only accessible to the employee concerned. Where possible, we use two-factor authentication in our computer systems.

 

Providing data to third parties

We do not simply provide your personal data to others. We may do this if you have given us permission to do so, if we are obliged to do so by law or a court order, or if the provision serves our purposes for processing personal data.

 

For the execution of our business operations and depending on the services provided, we may provide your personal data to the following persons or parties:

 1. persons and bodies that must be informed on the basis of a legal obligation;

 2. suppliers who must be informed on the basis of an agreement because they are involved in the provision of services or products for the performance of an agreement with you;

 3. external parties that process data under our control and responsibility, such as our ICT service provider;

 4. loss adjusters (where applicable)

 5. notaries, attorneys at law, accountants (when appropriate)

 

External parties that process the personal data under our responsibility do so exclusively for purposes and under conditions that we have agreed with them. We record this in written agreements.

 

We have concluded a processing agreement with the following parties that qualify as processors:

 1. Microsoft (https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA)

 

Changes to the Privacy statement

We may change this Privacy Statement in the future. You will always be able to find the most up-to-date statement on our website https://www.theocharisrecovery.com/.

 

Right of complaint

Do you disagree with the way in which we process your personal data or deal with your rights as a customer? In any case, please contact us via our contact person.

 

You can also submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority. Therefore, see www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

bottom of page