top of page

General Terms

 

 

 

Algemene Voorwaarden Stichting Theocharis Recovery House (versie 24/1/2023)
1. Toepasselijkheid
1.1. Stichting Theocharis Recovery House is een formele stichting met beperkte aansprakelijkheid.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Stichting Theocharis Recovery House, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst
schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Overeenkomst van opdracht
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is
uitgesloten.
3. Declaraties en voorschotten
3.1. De door Stichting Theocharis Recovery House gehanteerde tarieven en prijzen zijn in EURO.
In de prijs van de opdracht zijn niet begrepen, tenzij onderdeel van de overeenkomst:
3.1.1. kosten van derden;
3.1.2. reis- en verblijfskosten;
3.2. Elke service, waaronder begrepen leveringen van delen van een opdracht, kunnen steeds afzonderlijk worden gefactureerd.
3.3. De prijs van de service dient volledig te zijn betaald, voordat de uitvoering is begonnen.
3.4. Stichting Theocharis Recovery House is gerechtigd om de opdracht in door Stichting Theocharis Recovery House te bepalen termijnen te factureren. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Stichting Theocharis Recovery House gerechtigd om de werkzaamheden op te
schorten. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een
vertragingsrente van 0,7% per maand verschuldigd.
3.5. De termijn van levering, feitelijk de aanvang met de behandeling, wordt verlengd met het aantal dagen dat facturen van Stichting Theocharis Recovery House te laat zijn betaald.
3.6. Indien geen prijs is overeengekomen en slechts bij wijze van indicatie een prijs is gegeven,
dan wel sprake is van meerwerk, worden de kosten daarvoor berekend tegen de gangbare
tarieven van Stichting Theocharis Recovery House, vermeerderd met de door Stichting Theocharis Recovery House gemaakte kosten.
3.7. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de declaratie binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Stichting Theocharis Recovery House, bij gebreke
waarvan de cliënt geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van de declaratie. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
3.8. Stichting Theocharis Recovery House mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Stichting
Theocharis Recovery House kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en
uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen (van 5% of meer) hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld materialen, lonen, grondstoffen of huurprijzen. Een client die consument is, is in geval van prijsstijging binnen drie (3) maanden na het sluiten van
de overeenkomst gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij Stichting Theocharis Recovery House alsnog bereid is de overeenkomst uit te voeren op basis van de oorspronkelijke
prijs.
4. Aansprakelijkheid
4.1. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Theocharis Recovery House is beperkt tot de prijs die
dat in het betreffende geval gedurende de vier kalendermaanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is gedeclareerd en betaald, met een maximum
van EUR 1.000,- (duizend euro).
4.2. Stichting Theocharis Recovery House is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan
niet door haar ingeschakelde derden en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
4.3. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Stichting Theocharis Recovery House verjaart
door verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
5. Privacy
5.1. De Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Opdrachtgever aan
Stichting Theocharis Recovery House verstrekt, zoals (voor/achter)naam, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Stichting Theocharis Recovery House. Deze gegevens kunnen worden gebruikt
ten behoeve van de dienstverlening, administratie, facturatie en (elektronische) toezending
van informatie over de dienstverlening van Stichting Theocharis Recovery House. De Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming
tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@theocharisrecovery.com. De Opdrachtgever en Stichting Theocharis Recovery
House zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening (GDPR)
voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg ons privacy statement voor meer
specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
6. Geschillen
6.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
6.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht. Indien een dwingende wetsbepaling een andere rechter aanwijst, ontvalt de vorige
volzin betekenis.

 

 


General Terms & Conditions Stichting Theocharis Recovery House (Version ……/1/2023)
1. Applicability
1.1. Stichting Theocharis Recovery House is a foundation.
1.2. These general terms and conditions apply to all agreements concluded with Stichting Theocharis Recovery House, unless otherwise agreed in writing prior to the conclusion of an
agreement.
2. Agreement for services
The applicability of Book 7, articles 404 and 407, paragraph 2, and article 409 of the Dutch Civil
Code is excluded.
3. Invoices and payments on account
3.1. The rates and prices used by Stichting Theocharis Recovery House are in EURO. The price
of the assignment does not include, unless part of the agreement:
3.1.1. third party costs;
3.1.2. cost of travel and lodging;
3.2. Each service, including deliveries of parts of the agreed services, can always be invoiced
separately.
3.3. The price of the service must be paid in full before the performance of the service has begun.
3.4. Stichting Theocharis Recovery House is entitled to invoice the assignment in installments to
be determined by Stichting Theocharis Recovery House. If the payment term is exceeded,
Stichting Theocharis Recovery House is entitled to suspend the services. If the payment term
is exceeded, the client is in default by operation of law and owes a default interest of 0.7%
per month.
3.5. The term of delivery, i.e. the start of the treatment, is extended by the number of days by
which the term of payment of Stichting Theocharis Recovery House’s invoice has been exceeded.
3.6. If no price has been agreed and a price has only been given as an indication, or if additional
services have been provided, the costs for this will be calculated at the current rates of Stichting Theocharis Recovery House, plus the costs incurred by Stichting Theocharis Recovery
House.
3.7. The client must submit any objections against the invoice to Stichting Theocharis Recovery
House in writing within eight days of the invoice date, failing which the client is deemed to
have agreed to the amount of the invoice. Objections made against the amount of the invoice
do not suspend the payment obligation.
3.8. Stichting Theocharis Recovery House Foundation may pass on price increases if Stichting
Theocharis Recovery House can demonstrate that significant price changes (of 5% or more)
have occurred between the time of the offer and the execution of the agreement with regard
to, for example, materials, wages, raw materials or rents. In the event of a price increase
within three (3) months after the conclusion of the agreement, a client who is a consumer is
entitled to dissolve the agreement, unless Stichting Theocharis Recovery House is still willing
to execute the agreement based on the original price.
4. Liability
4.1. Any liability on the part of Stichting Theocharis Recovery House is limited to the fee charged
and paid out in the relevant case during the four calendar months prior to the event on which
the liability is based, with a maximum of EUR 1,000 (thousand euro).
4.2. Stichting Theocharis Recovery House is not liable for any shortcomings of third parties,
whether or not engaged by them, and is entitled to accept any liability limitations of third parties on behalf of the client.
4.3. Any claim for compensation in respect of Stichting Theocharis Recovery House will expire
twelve months after the claim has arisen.
5. Privacy
5.1. The Client agrees that (personal) data that the Client provides to Stichting Theocharis Recovery House, such as (first/last) name, address details, telephone numbers and e-mail addresses, will be processed in a (partly) automated administration of Stichting Theocharis Recovery House. This data can be used for the benefit of the service, administration, invoicing
and (electronic) sending of information about the services of Stichting Theocharis Recovery
House. The Client has the right at all times to withdraw the permission or part of the permission to process (personal) data digitally, this can be done by sending an email to info@theocharisrecovery.com. The Client and Stichting Theocharis Recovery House will comply with the obligations existing for each of the parties on the basis of the European Privacy
Regulation (GDPR). Consult our privacy statement for more specific information about the
processing of your personal data.
6. Disputes
6.1. This agreement is governed by Dutch law.
6.2. Any disputes will only be submitted to the court of Midden-Nederland, Utrecht location. If a
mandatory legal provision stipulates another court, the provisions of the previous sentence do
not apply.

 

 

 

 

bottom of page